Network for Dialog and Dialectical Logic

Συμβολή μελών ΛΑΕ ενόψει της ιδρυτικής συνδιάσκεψης

Πήγαινε κάτω

Συμβολή μελών ΛΑΕ ενόψει της ιδρυτικής συνδιάσκεψης Empty Συμβολή μελών ΛΑΕ ενόψει της ιδρυτικής συνδιάσκεψης

Δημοσίευση από Admin Την / Το Τετ 30 Μαρ 2016 - 13:52

Αυτό το κείμενο, γνωστό και σαν "Συμβολή των 30", αναδημοσιεύτηκε σε πολλά site και blogs (Άνεμος Αντίστασης, R-project, κ.ά.). Το παραθέτουμε εδώ για άμεση πρόσβαση και πιο εύκολη παράθεση εδαφίων σε δικά σας σχόλια.
Αν έχετε υπογράψει και εσείς το κείμενο, δικαιούστε να μπείτε σε μία Ειδική Ομάδα Διαλόγου σχετική μ΄αυτό. Η συγκέντρωση υπογραφών συνεχίζεται στο symvoli.lae.30@gmail.com και η λίστα με τους υπογράφοντες θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.Συμβολή μελών ΛΑΕ ενόψει της ιδρυτικής συνδιάσκεψης

Ως άνθρωποι ενταγμένοι στην αριστερά, που συμμετέχουμε στη ΛΑΕ, θα θέλαμε να θέσουμε εντός της ΛΑΕ, κάποια ζητήματα στρατηγικής, τακτικής και διαδικασίας, τα οποία κρίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία και την επιτυχία του εγχειρήματος.

Πριν απ’ όλα θα θέ­λα­με να διευ­κρι­νί­σου­με ότι θα προ­τι­μού­σα­με και σαφώς θα ήταν πολύ πιο χρή­σι­μο, αυτή η συ­ζή­τη­ση να είχε ξε­κι­νή­σει με ευ­θύ­νη και με πρω­το­βου­λία των επι­τρο­πών που ορί­στη­καν στη Συν­διά­σκε­ψη του Νο­έμ­βρη για να ετοι­μά­σουν τις ει­ση­γή­σεις και προ­συ­νε­δρια­κό διά­λο­γο στις Πο­λι­τι­κές Επι­τρο­πές (Π.Ε.). Δε­δο­μέ­νου όμως ότι κάτι τέ­τοιο δεν έχει λάβει χώρα, πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο δεν έχει καν ορι­στεί μέχρι στιγ­μής η ημε­ρο­μη­νία της Ιδρυ­τι­κής Συν­διά­σκε­ψης, ανα­λαμ­βά­νου­με αυτήν την πρω­το­βου­λία, λόγω και της κρι­σι­μό­τη­τας των ζη­τη­μά­των, όπως προ­α­να­φέ­ρα­με.

Το­νί­ζου­με  ότι επι­θυ­μία μας είναι η συ­ζή­τη­ση αυτή να ανοί­ξει ορι­ζό­ντια με­τα­ξύ των μελών της ΛΑΕ, αφε­νός προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λι­στεί η συμ­με­το­χή και η έκ­φρα­ση όλων των από­ψε­ων και αφε­τέ­ρου προ­κει­μέ­νου να λει­τουρ­γή­σει ως έναυ­σμα, ώστε να ενερ­γο­ποι­η­θούν οι αντί­στοι­χες επι­τρο­πές, να ολο­κλη­ρώ­σουν τα κεί­με­να και να ορί­σουν ημε­ρο­μη­νία. Αυτή η ανά­γκη κρί­νε­ται αυτή τη στιγ­μή επι­τα­κτι­κή, αν μά­λι­στα λάβει κα­νείς υπόψη ότι η φυ­σιο­γνω­μία της ΛΑΕ μέχρι στιγ­μής επα­φί­ε­ται στις απο­φά­σεις και τις ανα­κοι­νώ­σεις μη εκλεγ­μέ­νων ορ­γά­νων, όπως και στους άτυ­πους κα­νό­νες εντός των Π.Ε., όπως έχουν δια­μορ­φω­θεί μέσω της πρα­κτι­κής και βάσει της εκά­στο­τε σύν­θε­σης.

Τα ση­μεία λοι­πόν που θε­ω­ρού­με κρί­σι­μα έχουν ως εξής:

Α. Ως προς τον τρόπο λει­τουρ­γί­ας:


 1. Δεν έχου­με καμία αμ­φι­βο­λία ότι οι πά­γιες και αυ­το­νό­η­τες στην Αρι­στε­ρά αρχές για το ρόλο της βάσης και των πρω­το­βάθ­μιων ορ­γα­νώ­σε­ων θα απο­τυ­πω­θούν και στο μελ­λο­ντι­κό κα­τα­στα­τι­κό της ΛΑΕ. Θε­ω­ρού­με όμως κρί­σι­μο οι δια­τυ­πώ­σεις να πε­ρά­σουν στην πράξη και να μη μεί­νουν για μία ακόμη φορά στα χαρ­τιά –κι αυτό είναι ση­μα­ντι­κό να ξε­κι­νή­σει ήδη από τώρα. Για να μπο­ρέ­σουν στ’ αλή­θεια οι Πο­λι­τι­κές Επι­τρο­πές (Π.Ε.) να λει­τουρ­γή­σουν ως βάση συ­γκρό­τη­σης της ΛΑΕ, θα πρέ­πει να είναι κάτι πε­ρισ­σό­τε­ρο από απλός ιμά­ντας με­τα­βί­βα­σης της «γραμ­μής» και χώρος δια­μόρ­φω­σης «συ­σχε­τι­σμών», με γραμ­μι­κή εξάρ­τη­ση και ανα­φο­ρά προς τα «κε­ντρι­κά». Οι Π.Ε. θα πρέ­πει να απο­φα­σί­ζουν ελεύ­θε­ρα και δη­μο­κρα­τι­κά, να εκλέ­γουν τα δικά τους όρ­γα­να και να ενερ­γούν πο­λι­τι­κά στο χώρο ευ­θύ­νης τους (είτε χω­ρι­κό είτε επαγ­γελ­μα­τι­κό) με δικές τους απο­φά­σεις και πρω­το­βου­λί­ες –προ­φα­νώς βέ­βαια εντός του πο­λι­τι­κού πλαι­σί­ου όπως θα ορι­στεί και από το Ιδρυ­τι­κό Συ­νέ­δριο. Ήδη στις πε­ρι­πτώ­σεις όπου έχει εφαρ­μο­στεί μια τέ­τοια λει­τουρ­γία, έχει βρει με­γά­λη απή­χη­ση.

  Πέρα από αυτό, ιδιαί­τε­ρη ση­μα­σία έχει η ορι­ζό­ντια επι­κοι­νω­νία των Π.Ε. με­τα­ξύ τους, καθώς και η ανά­δρα­σή τους με τα όρ­γα­να (Πο­λι­τι­κό Συμ­βού­λιο, Γραμ­μα­τεία), που δεν μπο­ρεί να είναι μόνο από πάνω προς τα κάτω, αλλά και το αντί­στρο­φο. Εξυ­πα­κού­ε­ται βέ­βαια ότι κάτι τέ­τοιο προ­ϋ­πο­θέ­τει κατ’ ελά­χι­στον και άμεσα την ανάρ­τη­ση όλων των ανα­κοι­νώ­σε­ων όλων των Π.Ε. στην ιστο­σε­λί­δα της ΛΑΕ, καθώς και την ορ­γά­νω­ση ενός δι­κτύ­ου με το οποίο θα μπο­ρούν μέλη και Π.Ε. να επι­κοι­νω­νούν και να αλ­λη­λε­πι­δρούν με­τα­ξύ τους. Ση­μα­ντι­κός σε αυτό το ση­μείο είναι ο τρό­πος κα­τα­νο­μής αρ­μο­διο­τή­των στα μέλη των Π.Ε., η οποία πρέ­πει να απο­φα­σί­ζε­ται από την ίδια την Π.Ε., με βάση τον πο­λι­τι­κό σχε­δια­σμό και τις ανα­γκαιό­τη­τες, για τον οποίο θα πρέ­πει να δοθεί ιδιαί­τε­ρη μέ­ρι­μνα ώστε να μην ανα­πα­ρα­χθούν τυχόν προ­γε­νέ­στε­ρες άτυ­πες ιε­ραρ­χί­ες και «επε­τη­ρί­δες».

  Βέ­βαια, δεν μπο­ρού­με να πα­ρα­βλέ­ψου­με ότι ακόμη και σή­με­ρα τρέ­χουν πολύ σο­βα­ρά πο­λι­τι­κά ζη­τή­μα­τα. Συ­νε­πώς, ο τρό­πος ορ­γά­νω­σης και λει­τουρ­γί­ας δεν μπο­ρεί να με­τα­τε­θεί για τον χρόνο μετά τη διε­ξα­γω­γή της Συν­διά­σκε­ψης. Αντί­θε­τα, θε­ω­ρού­με ότι θα πρέ­πει άμεσα να εφαρ­μο­στούν μέτρα που θα επι­τρέ­πουν σε όλα τα μέλη να συμ­με­τέ­χουν ισό­τι­μα. Ζη­τού­με λοι­πόν το ορ­γα­νω­τι­κό να ανα­λά­βει την ενη­μέ­ρω­ση και τον συ­ντο­νι­σμό όλων των Π.Ε. και να θέσει τις βά­σεις ώστε να διε­ξά­γε­ται η ορι­ζό­ντια επι­κοι­νω­νία με­τα­ξύ τους. Ιδιαί­τε­ρη μέ­ρι­μνα θα πρέ­πει να δοθεί για την ενη­μέ­ρω­ση όλων των μελών σχε­τι­κά με τις απο­φά­σεις των Π.Ε. και των υπό­λοι­πων ορ­γά­νων, όπως και για τη διε­ξα­γω­γή ισό­τι­μου και ου­σια­στι­κού δια­λό­γου. Κυ­ρί­ως για να μην επα­να­λη­φθούν ξανά πε­ρι­στα­τι­κά, όπως αυτό με τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό της πε­ρι­φέ­ρειας Ατ­τι­κής. Να ση­μειω­θεί εδώ ότι ακόμη το Πο­λι­τι­κό Συμ­βού­λιο και η Γραμ­μα­τεία δεν έχουν πάρει θέση για ένα θέμα για το οποίο τους απευ­θύν­θη­καν πολ­λές Το­πι­κές Επι­τρο­πές της ΛΑΕ, με απο­φά­σεις τους.

 2. Αν θέ­λου­με να χτί­σου­με μια άλλη αρι­στε­ρά, μα­κριά από το μο­ντέ­λο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, που οδή­γη­σε σε αυτή τη χρε­ο­κο­πία, είναι ση­μα­ντι­κό να απο­φα­σί­σου­με και να δη­μιουρ­γή­σου­με έναν άλλο τρόπο συλ­λο­γι­κό­τη­τας. Χρεια­ζό­μα­στε συλ­λο­γι­κή ηγε­σία, και όχι «αρ­χη­γό». Το θέμα της συλ­λο­γι­κής ηγε­σί­ας όμως δεν είναι θέμα απλώς αριθ­μη­τι­κό. Είναι θέμα τρό­που λει­τουρ­γί­ας. Ένας δη­μο­κρα­τι­κός τρό­πος λει­τουρ­γί­ας και ισό­τι­μης πα­ρου­σί­ας στον δη­μό­σιο διά­λο­γο θα μας επι­τρέ­ψει και να ξε­φύ­γου­με από την ει­κό­να του «πρώην ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ», ακόμη και του «καλού ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ», –καθώς σε κάθε πε­ρί­πτω­ση η ταύ­τι­ση με τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δη­μιουρ­γεί συγ­χύ­σεις και αρ­νη­τι­κές εντυ­πώ­σεις, πράγ­μα που έχει επι­βε­βαιω­θεί και με το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών και δια­πι­στώ­νε­ται κα­θη­με­ρι­νά στην επαφή μας με τον κόσμο– και να δη­μιουρ­γή­σου­με μια νέα φυ­σιο­γνω­μία για την ΛΑΕ. Και αυτή η δια­δι­κα­σία είναι ανα­γκαίο να ξε­κι­νή­σει από τώρα, λχ με την ισόρ­ρο­πη εκ­προ­σώ­πη­ση στα ΜΜΕ –με προ­σο­χή ως προς την επι­λο­γή των εκ­πο­μπών– όλων των πο­λι­τι­κών απο­χρώ­σε­ων, των ηλι­κια­κών και κοι­νω­νι­κών κα­τη­γο­ριών.


Β. Ως προς τις συμ­μα­χί­ες

Στα συ­μπε­ρά­σμα­τα της Συν­διά­σκε­ψης του Νο­έμ­βρη, γρά­φα­με: «η ΛΑΕ ανα­λαμ­βά­νει την ευ­θύ­νη που της ανα­λο­γεί για την υπό­θε­ση της Αρι­στε­ράς με στόχο την ανα­συ­γκρό­τη­ση και επα­νί­δρυ­σή της. Θα πά­ρου­με πρω­το­βου­λί­ες για να βα­θύ­νει ο διά­λο­γος των αρι­στε­ρών, ρι­ζο­σπα­στι­κών, αντι­μνη­μο­νια­κών δυ­νά­με­ων, των δυ­νά­με­ων που αντι­λαμ­βά­νο­νται τη ση­μα­σία ενός με­τα­βα­τι­κού προ­γράμ­μα­τος για την απαλ­λα­γή από τα μνη­μό­νια και το βρα­χνά του χρέ­ους και για τη ρήξη με την ευ­ρω­ζώ­νη. Στό­χος μας η δια­μόρ­φω­ση ενός κοι­νού πε­δί­ου, ενός «φό­ρουμ» δια­λό­γου και κοι­νών πρω­το­βου­λιών».

Στο επί­πε­δο αυτό δια­πι­στώ­νου­με ότι οι κι­νή­σεις που έχουν γίνει και οι πρω­το­βου­λί­ες που έχουν ανα­λη­φθεί δεν είναι επαρ­κείς και ικα­νο­ποι­η­τι­κές. Αντ’ αυτού, με τη συ­νέ­χι­ση των συ­νερ­γα­σιών με το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, σε κά­ποιες πε­ρι­πτώ­σεις στην αυ­το­διοί­κη­ση και τα σω­μα­τεία, δη­μιουρ­γού­με τις ακρι­βώς αντί­θε­τες εντυ­πώ­σεις, οι οποί­ες αξιο­λο­γού­νται αρ­νη­τι­κά από τους αν­θρώ­πους στους οποί­ους θέ­λου­με να απευ­θυν­θού­με. Το κοινό Δελ­τίο Τύπου με την ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ από την άλλη συ­νά­ντη­σε την απο­δο­χή του κό­σμου, πράγ­μα που μας οδη­γεί στο να συ­μπε­ρά­νου­με ότι πρέ­πει να κα­τευ­θυν­θού­με προς τις συ­νερ­γα­σί­ες με ορ­γα­νώ­σεις και δυ­νά­μεις της αρι­στε­ράς με σαφές αντι­μνη­μο­νια­κό, αντι­νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρο και αντι­συ­στη­μι­κό στίγ­μα.


Γ. Ως προς το θέμα του ευρώ και της Ε.Ε.

Έχει κα­τα­στεί πλέον σαφές στο σύ­νο­λο του ελ­λη­νι­κού λαού ότι ευ­ρω­ζώ­νη και μνη­μό­νια είναι άκρως συ­νυ­φα­σμέ­να, και ότι δεν νο­εί­ται έξο­δος από το Μνη­μό­νιο χωρίς ρήξη με την ευ­ρω­ζώ­νη και την Ε.Ε.. Η αμ­φί­ση­μη προ­ε­κλο­γι­κή ρη­το­ρι­κή επ’ αυτού του θέ­μα­τος, σε μια κοι­νω­νία που είναι πλέον συ­νει­δη­το­ποι­η­μέ­νη, συ­νέ­βα­λε φυ­σι­κά και στην εκλο­γι­κή απο­τυ­χία. Βέ­βαια, ανα­γνω­ρί­ζου­με ότι στις ανα­κοι­νώ­σεις και τις δη­μό­σιες πα­ρου­σί­ες των πε­ρισ­σό­τε­ρων στε­λε­χών το θέμα της εξό­δου από την ευ­ρω­ζώ­νη τί­θε­ται πλέον με σα­φή­νεια. Σε αυτή τη φάση όμως, θε­ω­ρού­με ότι είναι ανα­γκαίο να πά­ρου­με ξε­κά­θα­ρα θέση ότι η έξο­δος από την ευ­ρω­ζώ­νη ση­μαί­νει και σύ­γκρου­ση και έξοδο από την Ε.Ε..

Είναι ξε­κά­θα­ρο τι εί­δους ιμπε­ρια­λι­στι­κή ολο­κλή­ρω­ση είναι η Ε.Ε.. Η οδυ­νη­ρή εμπει­ρία της δήθεν «δια­πραγ­μά­τευ­σης» του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με τους «εταί­ρους» έχει κα­τα­γρα­φεί και στη συ­νεί­δη­ση του κό­σμου και δεν αφή­νει πε­ρι­θώ­ρια για άλλες υπο­σχέ­σεις «δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων» για να βγού­με από την ευ­ρω­ζώ­νη πα­ρα­μέ­νο­ντας στην Ε.Ε. σε συ­νεν­νό­η­ση με τους «εταί­ρους». Οι δε­σμεύ­σεις της Ε.Ε. δεν αφο­ρούν μόνο την ευ­ρω­ζώ­νη: τα ευ­ρω­ε­νω­σια­κά σύμ­φω­να, η TTIP, οι επι­τα­γές της ΚΑΠ, οι νο­μο­θε­σί­ες ενά­ντια στην ερ­γα­σία σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., το χτύ­πη­μα στα θε­μέ­λια της δη­μο­κρα­τί­ας, η συ­νερ­γα­σία με τη φα­σι­στι­κή κυ­βέρ­νη­ση της Oυ­κρα­νί­ας, η στάση της Ε.Ε. στο προ­σφυ­γι­κό και πολλά άλλα, δεί­χνουν ότι δεν είναι απλώς ζή­τη­μα νο­μί­σμα­τος και ευ­ρω­ζώ­νης. Δεν μπο­ρεί η πο­λι­τι­κή λο­γι­κή μας να αφή­νει αυ­τα­πά­τες σχε­τι­κά με το ρόλο της Ε.Ε. ή αυ­τα­πά­τες περί μιας «άλλης Ε.Ε.», ούτε μπο­ρεί να κι­νεί­ται στη λο­γι­κή μιας «συ­ντε­ταγ­μέ­νης εξό­δου από το ευρώ», η οποία θα γίνει μέσα από μια συμ­φω­νία με το ευ­ρω­σύ­στη­μα και θα βα­σί­ζε­ται σε ευ­ρω­παϊ­κές χρη­μα­το­δο­τή­σεις. Το αλή­στου μνή­μης «Πρό­γραμ­μα της Θεσ­σα­λο­νί­κης», που βα­σι­ζό­ταν σε χρη­μα­το­δο­τή­σεις του ΕΣΠΑ, απο­τε­λεί ακρι­βές πα­ρά­δειγ­μα αυτού που οφεί­λου­με να απο­φύ­γου­με.

Ο φόβος εξό­δου από την ευ­ρω­ζώ­νη, τη Σέν­γκεν και όλες τις άλλες συν­θή­κες αξιο­ποι­ή­θη­κε το κα­λο­καί­ρι, ώστε το ΟΧΙ να με­τα­τρα­πεί σε ΝΑΙ, και θα χρη­σι­μο­ποι­η­θεί και τώρα, προ­κει­μέ­νου να πε­ρά­σει το ασφα­λι­στι­κό και τα προ­α­παι­τού­με­να της «αξιο­λό­γη­σης». Πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο που είναι οι ευ­ρω­παϊ­κές συν­θή­κες, μαζί με το μνη­μο­νια­κό νο­μι­κό οπλο­στά­σιο, που βρί­σκου­με συ­νε­χώς μπρο­στά μας ως φραγ­μό σε κάθε διεκ­δί­κη­ση, η βάση της καλ­λιέρ­γειας του δόγ­μα­τος ΤΙΝΑ και μά­λι­στα πλέον από τα «αρι­στε­ρά».

Πι­στεύ­ου­με πως η ΛΑΕ πρέ­πει να ηγη­θεί, ξε­κά­θα­ρα και με σα­φή­νεια, ενός με­γά­λου με­τώ­που ενά­ντια στο ευρώ και την Ε.Ε., για μια άλλη πο­ρεία στην οι­κο­νο­μία και την κοι­νω­νία. Η κοι­νω­νία είναι έτοι­μη να υπο­δε­χτεί μια τέ­τοια πρό­τα­ση και ήδη η συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των ρευ­μά­των της αρι­στε­ράς να την υπο­στη­ρί­ξει με σθέ­νος.

Στην κα­τεύ­θυν­ση αυτή, χρεια­ζό­μα­στε ένα πρό­γραμ­μα εξό­δου, με εμ­βά­θυν­ση του με­τα­βα­τι­κού μας προ­γράμ­μα­τος, για την προ­ε­τοι­μα­σία της κοι­νω­νί­ας, που θα πρέ­πει να βγει μπρο­στά σε αυτή τη δια­δι­κα­σία ρήξης και σύ­γκρου­σης.

Τέλος, κρί­σι­μο για την πο­ρεία της ΛΑΕ είναι ένα ακόμη θέμα, το οποίο κατ’ επα­νά­λη­ψη θέ­τουν άν­θρω­ποι που διά­κει­νται θε­τι­κά προς αυτήν. Συ­γκε­κρι­μέ­να, το θέμα αυτό αφορά στην ανά­γκη να απο­κα­λυ­φθούν πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με το κυ­βερ­νη­τι­κό εξά­μη­νο, οι οποί­ες αφε­νός θα επι­τρέ­ψουν στη δη­μιουρ­γία μιας σω­στής ει­κό­νας για τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σή­με­ρα (κυ­ρί­ως σε κόσμο που έχει ακόμη αυ­τα­πά­τες για τις «καλές του προ­θέ­σεις»), και αφε­τέ­ρου θα δώ­σουν τις απα­ραί­τη­τες εγ­γυ­ή­σεις σε ό,τι έχει να κάνει με την ορι­στι­κή μας ρήξη με το πα­ρελ­θόν.

Αν και είναι αρ­κε­τοί αυτοί που πι­στεύ­ουν ότι αυτή η συ­ζή­τη­ση δεν πρέ­πει να γί­νε­ται δη­μό­σια, γιατί απο­δυ­να­μώ­νει τη ΛΑΕ, θέ­λου­με να επι­ση­μά­νου­με ότι οι εντυ­πώ­σεις που αντλού­με εμείς κα­θη­με­ρι­νά από τους χώ­ρους στους οποί­ους κι­νού­μα­στε είναι ακρι­βώς οι αντί­θε­τες. Αυτό που πραγ­μα­τι­κά μας απο­δυ­να­μώ­νει είναι το μη κα­θα­ρό πο­λι­τι­κό στίγ­μα, η έλ­λει­ψη ξε­κά­θα­ρης στά­σης για το τι θέ­λου­με και το πώς βλέ­που­με τη ΛΑΕ. Συ­νο­πτι­κά, λοι­πόν, αν μπο­ρού­σα­με να πούμε με μια φράση όλα τα πα­ρα­πά­νω θα ήταν η εξής: Έχου­με δι­δα­χθεί από τα λάθη μας και δεν εί­μα­στε δια­τε­θει­μέ­νοι να τα επα­να­λά­βου­με.


Υπο­γρα­φές (*) -σε αλφαβητική σειρά, 73 μέχρι στιγμής:


 1. Αθανασάκος Δημήτρης,    Π.Ε. Αργολίδας
 2. Αλεξίου Δημήτρης,    Π.Ε. Αγ. Παρασκευής
 3. Ανδριοπούλου Ελένη,    Π.Ε. Β. Κέρκυρας
 4. Αντωνιάδης Κώστας,    Π.Ε. Β' Θεσσαλονίκης
 5. Αργυράκη Νατάσα,    Π.Ε. Κουκακίου- Πετραλώνων
 6. Αυγέρος Γιάννης,    Π.Ε. Καλλιθέας
 7. Βαλομένου Γεωργία,    Π.Ε. Πατησίων
 8. Βασιλικώστα Ιφιγένεια,    Π.Ε. Ηγουμενίτσας
 9. Βασιλόπουλος Νίκος,    Π.Ε. 4ου Διαμερίσματος Αθήνας
 10. Βλαχογεώργου Αθηνά,    Π.Ε. Εύβοιας
 11. Γιαννόπουλος Τάκης,    Π.Ε. Πατησίων
 12. Γκαρδαλίνου Γεωργία,    Π.Ε. Καρδίτσας
 13. Δημητριάδη Μαρία,    Π.Ε. Κορινθίας
 14. Δημοπούλου Μάχη,    Π.Ε. Λαυρεωτικής
 15. Δραβίλας Παναγιώτης,    Π.Ε. Πατησίων
 16. Δρούγκας Δημοσθένης,    Π.Ε. Αργολίδας
 17. Ζώης Βασίλης,    Π.Ε. Άρτας
 18. Καλαμπούκη Βιργινία,    Π.Ε. Άρτας
 19. Καλομενόπουλος Μάριος,    Π.Ε. Νέας Σμύρνης
 20. Καράπα Αγγελική,    Π.Ε. Εύβοιας
 21. Καράπας Τάσος,    Π.Ε. Εύβοιας
 22. Κάρρα Δήμητρα,    Π.Ε. Γαλατσίου
 23. Κασκαρίδου Μαρία,    Π.Ε. Κιλκίς
 24. Καψή Νικολέττα,    Π.Ε. Δικηγόρων
 25. Κιτσώνης Μιχάλης,    Π.Ε. Πρέβεζας
 26. Κολέκα Ευτυχία,    Π.Ε. Χαλκίδας
 27. Κολοβός Παναγιώτης,    Π.Ε. Δικηγόρων
 28. Κόρκας Δημήτρης,    Π.Ε. Κορινθίας
 29. Κουβελάκης Στάθης,    Π.Ε. Παρισιού
 30. Κουράτος Γιάννης,    Π.Ε. Πάτρας
 31. Κυριακάκης Σταμάτης,    Π.Ε. Κορωπίου
 32. Κωστάρας Βασίλειος,    Π.Ε. Αγρινίου, Τομέας Υγείας
 33. Λεονταράκης Πάνος,    Π.Ε. Καβάλας
 34. Μαντζούτσου Αλέκα,    Π.Ε. Ιωαννίνων
 35. Μαλτέζου Θεανώ,   Π.Ε. Ιωαννίνων
 36. Μαράκης Θοδωρής,    Π.Ε. Νέας Σμύρνης
 37. Μέλιος Παντελής,    Π.Ε. Αγρινίου
 38. Μητσέλος Σπύρος,    Π.Ε. Θεσπρωτίας
 39. Μουζακίτη Αγγελική,    Π.Ε. Κέρκυρας
 40. Μπάλαρη Αναστασία,    Π.Ε. Πάτρας
 41. Νικολακόπουλος Καλλινίκος,    Π.Ε. Ιωαννίνων
 42. Νικολάου Σεραφείμ (Μάκης),    Π.Ε. Κορινθίας
 43. Νικολιδάκη Φλώρα,   Π.Ε Κουκακίου-Πετραλώνων
 44. Νικολόπουλος Γιάννης,    Π.Ε. Ηλείας
 45. Πάλλης Νίκος,    Π.Ε. Κουκακίου-Πετραλώνων
 46. Παναγιωτόπουλος Νίκος,    Π.Ε. Πετραλώνων
 47. Παπαγεωργοπούλου Ειρήνη,    Π.Ε. Ν. Σμύρνης
 48. Παπαδόπουλος Νίκος,    Π.Ε. Κυψέλης, 6ου Διαμ. Αθήνας
 49. Παπαζώη Λίτσα,    Π.Ε. Θεσπρωτίας
 50. Παπαναστασόπουλος Νίκος,    Π.Ε. Παλλήνης
 51. Πεταλάς Παντελής,    Π.Ε. Καισαριανής
 52. Πιστιώλης Σταύρος,    Π.Ε. Άρτας
 53. Πολυχρόνης Βασίλης,    Π.Ε. Μεγάρων-Ν. Περάμου
 54. Ρουμπάνης Χρήστος,    Π.Ε. 6ου Διαμ. Αθήνας
 55. Σκαμνέλος Σπύρος,    Π.Ε. Άρτας
 56. Σουκαράς Ευθύμιος,    Π.Ε. Ιλίου
 57. Σπανούδης Δημήτρης,    Π.Ε. Β' Θεσσαλονίκης
 58. Σπάρταλης Ιωσήφ,    Π.Ε. Ρόδου
 59. Στάθης Γιώργος,    Π.Ε. Κορωπίου
 60. Σταθόπουλος Χρήστος,    Π.Ε. Παλλήνης
 61. Στογιάννης Σπύρος,    Π.Ε. Ρόδου
 62. Συργιαννίδης Τάσος,    Π.Ε. Καλλιθέας
 63. Τέκνου Αναστασία,    Π.Ε. Πολιτισμού
 64. Τζανετάκου Κυριακή Κοκώνη,    Π.Ε. Λακωνίας
 65. Τζαχρήστας Νικόλαος,    Π.Ε. Χαλκίδας
 66. Τριανταφυλλίδου Μαρία,    Π.Ε. Αγρινίου
 67. Τριάντη Έφη,    Π.Ε. Κουκακίου-Πετραλώνων
 68. Τριάντος Σωτήρης,    Π.Ε. Άρτας
 69. Τσέγα Λουίζα,    Π.Ε. Πατησίων
 70. Φλωράκης Γιάννης,    Π.Ε. Παλήνης
 71. Χαλάστρας Ευάγγελος,    Π.Ε. Άρτας
 72. Χαντζής Μιχάλης,    Π.Ε. Μεσολογγίου
 73. Χριστοφορίδου Στέλα,    Π.Ε. Καβάλας(*) Η συγκέντρωση υπογραφών συνεχίζεται στο symvoli.lae.30@gmail.com και η λίστα με τους υπογράφοντες θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Admin
Admin

Posts : 63
Join date : 13/03/2016

https://dialogic.forumgreek.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Συμβολή μελών ΛΑΕ ενόψει της ιδρυτικής συνδιάσκεψης Empty Προς τους τριάντα και άνω.

Δημοσίευση από omanousaridi Την / Το Δευ 4 Απρ 2016 - 22:49

Σύντροφοι και φίλοι
Επιτρέψτε μου κάποιες παρατηρήσεις στο κείμενό σας
Εν πρώτοις συγχαρητήρια, γιατί η πρωτοβουλία σας ανοίγει ένα διάλογο στη βάση και βάζει τα κυρίαρχα ζητήματα που απασχολούν όλους όσους εμπλέκονται ή θέλουν να εμπλακούν με την υπόθεση ΛΑΕ και τις προοπτικές της.
Όσο αφορά τα οργανωτικά ζητήματα.
Αφού οι κανόνες είναι άτυποι και προσωρινοί μπορεί κάθε Π.Ε. να λειτουργεί με  δικούς της κανόνες με οριζόντια επικοινωνία κλπ . Έτσι η συνισταμένη αυτών των δημοκρατικών κανόνων αν ευδοκιμήσει να  επιβληθεί και «κεντρικά».
Στο ζήτημα των συμμαχιών δίνετε έμφαση στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλες αντισυστημικές δυνάμεις καλώντας τες σε μέτωπο ενάντια στο Ευρώ και την ΕΕ, παραβλέποντας ότι πρόκειται για ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΕΣ δυνάμεις.
Που λοιπόν θα οδηγεί το μεταβατικό πρόγραμμα μετά την έξοδο από το Ευρώ και την ΕΕ;
Στον Κευνσιανό καπιταλισμό; Ή στον Σοσιαλισμό; (Τον οποίο δεν αναφέρετε πουθενά στο κείμενο).
Τέλος το κρίσιμο ζήτημα νομίζω, είναι το ότι πρέπει να απαλλαγούμε από την «κυβερνητισμό» και να επικεντρωθούμε στη άλωση της εξουσίας. Είναι δυνατόν να κάνουμε τη ρήξη, χωρίς έναν φίλιο Δήμαρχο; Ένα σωματείο; Ένα Πολιτιστικό Σύλλογο; Ούτε στο δικηγορικό γραφείο της Ζωής δεν έχουμε άνετη πρόσβαση...
Αυτά προς ώρας και θα προτιμούσα να μείνουν μεταξύ μας.
Ο.Μ.

omanousaridi

Posts : 9
Join date : 28/03/2016

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Συμβολή μελών ΛΑΕ ενόψει της ιδρυτικής συνδιάσκεψης Empty Απ: Συμβολή μελών ΛΑΕ ενόψει της ιδρυτικής συνδιάσκεψης

Δημοσίευση από Admin Την / Το Τρι 12 Απρ 2016 - 14:25

@Οδυσσέα, λες στο τέλος...

@omanousaridi έγραψε:Αυτά προς ώρας και θα προτιμούσα να μείνουν μεταξύ μας.

Το παρόν κείμενο είναι ΔΗΜΟΣΙΟ.

Εφόσον ζητάς "να μείνουν μεταξύ μας", εικάζω ότι εννοείς αλλού,
ή -αλλιώς- δεν αντιλήφθηκες ότι το παρόν κείμενο (ΚΑΙ τα σχόλια) είναι ΗΔΗ 100% δημόσια.

Τώρα...
Δεν είναι δυνατόν να απαντηθούν ΟΛΑ όσα έθεσες.
Ορισμένα μάλιστα... δεν μπορούν να απαντηθούν από κανέναν, γενικά (νομίζω).

Δεν ξέρω για "οριζόντια επικοινωνία" αλλού, εντός ΛΑΕ.
Ξέρω όμως ότι μερικά μέλη είναι... πιο οριζόντια από άλλα
(άλλα μέλη είναι... πιο κάθετα, ή πιο διαγώνια, κ.ο.κ.)  Very Happy

"Μεταβατικά προγράμματα για σοσιαλισμό", τη στιγμή που σχεδόν κανείς δεν έχει ιδέα ΤΙ ακριβώς εννοεί με "σοσιαλισμό" (πέρα από γενικότητες που ξέρουμε και συμφωνούμε όλοι π.χ. εθνικοποίηση ενέργειας, τραπεζών, κλπ.)... χλωμό το βλέπω να μπορούν να συμπεριληφθούν σε τέτοια μικρά κείμενα.
Αν, πάλι, τα κείμενα είναι μεγάλα, σχεδόν κανείς δεν θα τα διαβάσει.

Ημουν ανάμεσα στους πρώτους 30 υπογράψαντες,
όπως καταδεικνύει και μία από τις πρώτες αναδημοσιεύσεις του παρόντος (Direct link σε safe copy)
http://archive.is/c0yGY#selection-1027.0-1087.35


Δυστυχώς υπάρχουν σήμερα καμμιά δεκαριά υπογράψαντες (παλιοί ΚΑΙ νέοι), που έχουν αρχίσει... πόλεμο στο κλειστό googlegroup "Laethirty" κατά... διαφωνούντων (όπως η αφεντομουτσουνάρα μου) για διάφορους λόγους που είναι εκτός θέματος.
Δεν θα τα σχολιάσω όλα αυτά, προς το παρόν, αφού άλλωστε η μεταφορά προβλημάτων από τον ένα διαδικτυακό χώρο σε άλλο είναι κλασσικό φάουλ,
αντίθετο με τα ήθη και έθιμα του ΔΙΕΘΝΟΥΣ κοινωνικού διαδικτύου.

Admin
Admin

Posts : 63
Join date : 13/03/2016

https://dialogic.forumgreek.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Συμβολή μελών ΛΑΕ ενόψει της ιδρυτικής συνδιάσκεψης Empty Απ: Συμβολή μελών ΛΑΕ ενόψει της ιδρυτικής συνδιάσκεψης

Δημοσίευση από omanousaridi Την / Το Πεμ 14 Απρ 2016 - 11:10

Φίλε admin
1 Με το «να μείνουν μεταξύ μας» εννοώ αυτό που σημειώνεις: «η μεταφορά προβλημάτων από τον ένα διαδικτυακό χώρο σε άλλο είναι κλασσικό φάουλ, αντίθετο με τα ήθη και έθιμα του ΔΙΕΘΝΟΥΣ κοινωνικού διαδικτύου»
Επίσης ότι οι συμμετέχοντες δηλώνουν φίλα προσκείμενοι στην ΛΑΕ και ότι οι διαχειριστές γνωρίζουν τα ονόματα και το IP τους.
2 Κατάφερα να θέσω τόσα πολλά ζητήματα μέσα σε κείμενο 15 γραμμών;
3 Δυστυχώς η γνώση δεν μεταβιβάζετε, ακόμα, με το DNA ούτε με χάπια. Ευτυχώς όμως που υπάρχουν σχολαστικοί μελετητές, γλαφυροί συγγραφείς και εμπνευσμένοι ρήτορες που μας βοηθούν στην απόκτηση της γνώσης.
Τι θέλεις όμως να πεις με το «χλωμό το βλέπω να μπορούν να συμπεριληφθούν σε τέτοια μικρά κείμενα…Αν, πάλι, τα κείμενα είναι μεγάλα, σχεδόν κανείς δεν θα τα διαβάσει». ...Αν τα θέλεις τραγουδιστά: «Κοντός ψαλμός, Αλληλούϊα.».
4 Έχω όμως μια απορία: Αν … «σχεδόν κανείς δεν έχει ιδέα ΤΙ ακριβώς εννοεί με "σοσιαλισμό"». Τι την θέλουμε την οριζόντια επικοινωνία; Για να μπερδευτούμε περισσότερο;
Υ.Γ.
Αφού βαριέσαι το διάβασμα μπορείς τουλάχιστον να ακούς κάνοντας και άλλες δουλειές. :
Μαρξιστικές προσεγγίσεις στο ζήτημα των οικονομικών κρίσεων.
https://www.youtube.com/watch?v=EwoQXvk1JBg

omanousaridi

Posts : 9
Join date : 28/03/2016

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Συμβολή μελών ΛΑΕ ενόψει της ιδρυτικής συνδιάσκεψης Empty Απ: Συμβολή μελών ΛΑΕ ενόψει της ιδρυτικής συνδιάσκεψης

Δημοσίευση από Admin Την / Το Σαβ 16 Απρ 2016 - 11:14

4 Έχω όμως μια απορία: Αν … «σχεδόν κανείς δεν έχει ιδέα ΤΙ ακριβώς εννοεί με "σοσιαλισμό"». Τι την θέλουμε την οριζόντια επικοινωνία; Για να μπερδευτούμε περισσότερο;
Υ.Γ.
Αφού βαριέσαι το διάβασμα μπορείς τουλάχιστον να ακούς κάνοντας και άλλες δουλειές. :

Αυτό που είπα ισχύει γενικά. (το «σχεδόν κανείς δεν έχει ιδέα ΤΙ ακριβώς εννοεί με "σοσιαλισμό"»).
Το κλασσικό μαρξιστικό-λενινιστικό μοντέλο σοσιαλισμού που κυριάρχησε στην ΕΣΣΔ και τελικά κατάρρευσε, δεν έχει αντικατασταθεί από ένα σύγχρονο πρότυπο σοσιαλισμού κατάλληλο για τον 21ό αιώνα. Η απλή εθνικοποίηση της παραγωγής δεν αρκεί για να φέρει σοσιαλισμό.

Μια ΠΟΛΥ μικρή μειοψηφία ελλήνων αριστερών μπορεί(?) να δώσει υποφερτές απαντήσεις στο ερώτημα (του ΤΙ ακριβώς εννοούμε με "σοσιαλισμό")

Επίσης ΔΕΝ συνεπάγεται από πουθενά ότι "βαριέμαι το διάβασμα".


Η οριζόντια επικοινωνία ΔΕΝ συνεπάγεται ότι είναι άχρηστη, ή ότι "μπερδεύει"... ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει πρόβλημα στον ορισμό του σοσιαλισμού. Το ΑΝΤΙΘΕΤΟ ισχύει.
Κάνε π.χ. google search για "David Graeber+communism" για να βρεις γραπτό υλικό για κομμουνισμό στον 21ο αιώνα.
https://www.google.gr/search?q=%22David+Graeber%22&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=DfYRV4CmCaur6ATF_ofoDg#q=%22David+Graeber%22+communism
ΑΥΤΗ την πληροφορία τη μοιραζόμαστε οριζόντια ΤΩΡΑ.


Τέλος... η ψευδεπίγραφη (πλέον) λίστα "Συμβολή των 30" (laethirty google-group) που απέβαλλε 3 μέλη αδίκως, προκαλώντας και εθελοντικές αποχωρήσεις / διαμαρτυρίες άλλων... δεν έχει καμμία σχέση με "οριζόντια επικοινωνία μελών", τώρα πια (ακομη κι αν αλλάξει όνομα, όπως προτάθηκε εντός της).
Είναι μια θεόκλειστη, αυταρχική λίστα ΠΟΛΥ ελάχιστων ενεργών μελών, ελεγχόμενη από... ζευγάρι νεαρών αριβιστών, με φοβία προς τον έξω κόσμο
(ήταν και "membership by invitation only"), με τεχνοφοβικά στοιχεία κάποιων μελών και χωρίς καμμία ανοχή στην παραμικρή κριτική.
UPDATE: Πριν λίγο είδα ότι έπαψε να είναι "μόνο κατόπιν προσκλήσεως" η συμμετοχή εκεί.
Προφανώς ντράπηκαν τις κριτικές και (διαπίστωσαν ότι) στέρεψαν από ενεργά μέλη...

Admin
Admin

Posts : 63
Join date : 13/03/2016

https://dialogic.forumgreek.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Συμβολή μελών ΛΑΕ ενόψει της ιδρυτικής συνδιάσκεψης Empty Απ: Συμβολή μελών ΛΑΕ ενόψει της ιδρυτικής συνδιάσκεψης

Δημοσίευση από Admin Την / Το Δευ 18 Απρ 2016 - 2:54

UPDATE: Η λίστα ξανάγινε "μόνο κατόπιν προσκλήσεως".

Εμαθα επίσης ότι κυκλοφορούν ασύσταλα ψεύδη εκεί,
προστατευμένα από κάθε εξωτερική κριτική...

Admin
Admin

Posts : 63
Join date : 13/03/2016

https://dialogic.forumgreek.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης